Adaptace měst

Adaptace měst

Adaptace města na změnu klimatu jsou konkrétní realizovaná opatření, která pomohou včas a bezpečně se přizpůsobit očekávaným změnám počasí, vlnám horka a dalším negativním místním dopadům globálních klimatických změn. Může se jednat třeba o zdokonalené hospodaření s dešťovou vodou nebo stínění i chlazení budov s komplexním využitím zeleně (vč. prostorově nenáročných plošných vegetačních úprav – např. vertikálních zelených stěn).

Projekty

Organizace CI2, o. p. s. by nemohla činnost v oblasti adaptací měst na změnu klimatu ani provoz těchto stránek realizovat bez dotačních prostředků. Jsou jimy: 

Projekt „Adaptace měst na změnu klimatu – výběr opatření a účast veřejnosti"

Obecným cílem projektu je přizpůsobení se českých měst změně klimatu. Tohoto záměru bude dosaženo zapojením expertů a občanů dvou měst v České republice (Kopřivnice a Hlučín) do výběru vhodných adaptačních opatření pro tato města, dále sdílením zkušeností a příkladů dobré praxe mezi městy a aktivním šířením informací o změně klimatu a jejích dopadech do měst. Projekt je realizován v období 1. 4. 2016 – 31. 12. 2016. 

Projekt „Zvyšovaní povědomí o adaptačních opatřeních na změnu klimatu v prostředí českých měst s využitím norských zkušeností

Projekt se zaměřil na úroveň českých měst s rozšířenou působností (ORP). Cílem bylo zvýšit povědomí zástupců veřejné správy o adaptačních opatření s využitím konkrétních zkušeností norských měst. V Hrádku nad NisouNovém Boru byly tato opatření promítnuta do plánování rozvoje města. Proběhly zde osvětové akce pro veřejnost o klimatické změně a jejích dopadech na město a jeho obyvatele.

Projekt byl realizován v období 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016. Jeho významnou součástí byl přenos zkušeností norských měst se změnou klimatu, která byla zprostředkována pomocí tohoto webu, sborníkem případových studií a studijní cestou zástupců českých měst do Norska, která se uskutečnila v červnu 2015. Na závěr projektu se uskutečnila dvoudenní konference „Tvoříme klima pro budoucnost“.

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska který rozděluje prostředky EHP fondů prostřednictvím Fondu pro nestátní neziskové organizace. Hlavním realizátorem je nezisková organizace CI2, o. p. s., která projekt realizuje ve spolupráci s norským partnerem - TØI – Transportøkonomisk institut.

Odkaz na stránky Fondu NNO, kde jsou základní informace o projektu