2017: Krnov - Klimaticky odpovědné město

Cílem projektu je a) šířit informace změně klimatu, adaptačních a mitigačních opatřeních prostřednictvím uskutečnění komplexní informační a vzdělávací kampaně v Krnově; b) vytvořit zde základy klimaticky zodpovědné politiky zaměřené na využívání adaptačních a mitigačních opatření na změnu klimatu a c) využít poznatky získané v Krnově k šíření do dalších měst a regionů České republiky. 

Hlavní aktivity projektu: 

1) Informační a vzdělávací kampaň - uskutečnila se v rámci festivalu Ekompilace 2017 a pokračovala do poloviny října 2017. Během akce byla distribuovaná anketa spojená s informačním letákem mezi obyvateli města. Výsledky ankety pro veřejnost jsou dostupné ve studii Změna klimatu a Krnov, Vyhodnocení ankety pro veřejnost. Dále se uskutečnilo školení vedení města a osvětová přednáška s besedou na místním Gymnáziu.

2) Kllimaticky zodpovědná politika Krnova - Město Krnov připravuje koncepční dokument reagující na změnu klimatu na jeho území. V rámci projektu byl sestaven tým osob, mající za úkol dokument připravit. Jedním z podkladů je analýza řízených rozhovorů na dané téma. Dále byla připravena analýza zranitelnosti území včetně mapových výstupů v GIS a návrhová část. Tyto zde budou zveřejněny až po finálním schválení městem Krnov. 

3) Šíření poznatků do jiných měst - šíření poznatků probíhalo dvojím způsobem. První byl dvoudenní workshop pro zástupce Českých měst ve Svitavách a druhým výstupem byla brožura příkladů dobré praxe v Krnově, doplněná o adaptační opatření z Českých měst. 

 

Doba realizace: 1. 7. 2017 až 31. 12. 2017

Donor: Ministerstvo životního prostředí ČR v rámci Programu na podporu NNO pro rok 2017.