Projekty

2018-2023 DELIVER: DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area

Hlavným zámerom projektu LIFE DEVILER je zladenie úsilia o prispôsobenie sa klimatickej zmene a zároveň zmierňovanie jej dopadov na život na sídliskách. 

Partneři:

  • Mestská časť Bratislava-Karlova Ves - hlavný koordinátor
  • KRI – Karpatský rozvojový inštitút, expertná inštitúcia na oblasť zmeny klímy 
  • CI2, o. p. s. - nezisková organizácia zameraná na udržateľný rozvoj, vzdelávanie, publikačnú činnosť a vedu a výskum
  • IEPD – Inštitút  pre pasívne domy, združenie FO a PO s cieľom podporovať uplatnenie princípov pasívnych domov a udržateľnej architektúry
  • BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie

CI2, o.p.s., v projektu zajišťuje vývoj a testování on-line nástroje KLIMASKEN pro monitoring, evaluáci, správu a prezentáci informací o adaptačních a mitigačních aktivitách měst.

Financováno z prostředků EU v rámci projektu LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER a z vlastních zdrojů partnerů projektu.Více informací o projektu na projektovém portále: https://odolnesidliska.sk

2017 - Klimaticky odpovědné město

Cílem projektu je a) šířit informace změně klimatu, adaptačních a mitigačních opatřeních prostřednictvím uskutečnění komplexní informační a vzdělávací kampaně v Krnově; b) vytvořit zde základy klimaticky zodpovědné politiky zaměřené na využívání adaptačních a mitigačních opatření na změnu klimatu a c) využít poznatky získané v Krnově k šíření do dalších měst a regionů České republiky. 

Více informací o projektu je zde.

2017: Zvyšování kapacit V4 regionu v adaptacích na změnu klimatu (Capacity Building for the V4 Region on Climate Adaptation​)

Cílem projektu je vytvořit lepší porozumnění dopadům změny klimatu mezi pro zástupce státní správy a samosprávy a další důležité skupiny.ve V4 regionu. V rámci projektu bude vytvořen společný vzdělávací kurz založený na zkušenostech (dobrých i špatných) čtyř neziskových organizací z Visegrádského regionu, které vytvářejí partnerství projektu. Proběhnou pilotní školení s cílem pobzbudit vytváření kapacit zástupců veřejné správy a dalších zainteresovaných skupin na místní úrovni v oblastech tvorby místních strategií v oblasti změny klimatu (adaptace a mitogace) založených na vědeckých informacích a objektivních datech. Dále vznikne sbírka příkladů dobré praxe adaptačních opatření z V4 regionu, které budou modelově použitelné v celém V4 regionu. 

Více informací o projektu a jeho výstupech

2016: Adaptace měst na změnu klimatu – výběr opatření a účast veřejnosti

Hlavním obsahem projektru je vytvoření adaptačních strategií v Kopřivnici a Hlučíně a zapojení expertů a veřejnosti do jejich přípravy. Součástí projektu je i aktivní šíření informací o změně klimatu a jejích dopadech ve městech. Projekt je realizován v rámci dotačního titulu pro NNO z Ministerstva životního prostředí. 

Více informací o projektu a jeho výstupech

2014−2016: Zvyšování povědomí o adaptačních opatřeních na změnu klimatu v prostředí českých měst s využitím norských zkušeností

Projekt se zaměřil na úroveň českých měst s rozšířenou působností (ORP). Cílem bylo zvýšit povědomí zástupců veřejné správy o adaptačních opatření s využitím konkrétních zkušeností norských měst. V Hrádku nad Nisou a Novém Boru byly tato opatření promítnuta do plánování rozvoje města. Proběhly zde osvětové akce pro veřejnost o klimatické změně a jejích dopadech na město a jeho obyvatele.

Projekt byl realizován v období 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016. Jeho významnou součástí byl přenos zkušeností norských měst se změnou klimatu, která byla zprostředkována pomocí tohoto webu, sborníkem případových studií a studijní cestou zástupců českých měst do Norska, která se uskutečnila v červnu 2015. Na závěr projektu se uskutečnila dvoudenní konference „Tvoříme klima pro budoucnost“.

Projekt byl realizován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP Fondů. 

Více informací o projektu a jeho výstupech

2015: Studijní cesta do Norska - adaptace na změnu klimatu

Studijní cesta do Norska se uskutečnila v termínu 13. 6. – 20. 6. 2015. Jejím smyslem bylo sdílet konkrétní příklady a informace o přístupu norských měst k adaptačním a mitigačním opatřením na změnu klimatu. Studijní cesty se zúčastnili zástupci sedmi měst (Kopřivnice, Krnov, Hlučín, Roztoky, Vrchlabí, Nový Bor a Hrádek nad Nisou) se zájmem o danou problematiku a dva zástupci organizátora – CI2, o. p. s. Projekt byl realizován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP Fondů. 

Základní informace o studijní cestě.

2015−2016: UrbanAdapt – Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím

Cílem navrhovaného projektu bylo spustit a rozvíjet proces přípravy adaptační strategie měst a navržení a vyhodnocení vhodných adaptačních opatření ve vybraných pilotních urbánních oblastech velkých měst (Praha, Brno, Plzeň) v České republice za podpory ekosystémově založených přístupů. Dílčími cíli projektu bylo provést posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu na lokální urbánní úrovni, ve spolupráci se zainteresovanými subjekty identifikovat relevantní adaptační opatření, 
kvantifikovat náklady a přínosy preferovaných adaptačních opatření, připravit a formulovat adaptační strategie měst v návaznosti na „Strategii přizpůsobení změně klimatu v podmínkách ČR“ a zahájit implementační proces adaptační strategie a s ní spojených opatření.

CI2, o. p. s. je partnerem projektu. Hlavní nositel projektu je Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Všechny informace o projektu naleznete na stránkách http://www.urbanadapt.cz