Projects

2016: Adaptace měst na změnu klimatu – výběr opatření a účast veřejnosti

Hlavním obsahem projektru je vytvoření adaptačních strategií v Kopřivnici a Hlučíně a zapojení expertů a veřejnosti do jejich přípravy. Součástí projektu je i aktivní šíření informací o změně klimatu a jejích dopadech ve městech. Projekt je realizován v rámci dotačního titulu pro NNO z Ministerstva životního prostředí. 

Více informací o projektu a jeho výstupech

2014−2016: Zvyšování povědomí o adaptačních opatřeních na změnu klimatu v prostředí českých měst s využitím norských zkušeností

Projekt se zaměřil na úroveň českých měst s rozšířenou působností (ORP). Cílem bylo zvýšit povědomí zástupců veřejné správy o adaptačních opatření s využitím konkrétních zkušeností norských měst. V Hrádku nad Nisou a Novém Boru byly tato opatření promítnuta do plánování rozvoje města. Proběhly zde osvětové akce pro veřejnost o klimatické změně a jejích dopadech na město a jeho obyvatele.

Projekt byl realizován v období 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016. Jeho významnou součástí byl přenos zkušeností norských měst se změnou klimatu, která byla zprostředkována pomocí tohoto webu, sborníkem případových studií a studijní cestou zástupců českých měst do Norska, která se uskutečnila v červnu 2015. Na závěr projektu se uskutečnila dvoudenní konference „Tvoříme klima pro budoucnost“.

Projekt byl realizován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP Fondů. 

Více informací o projektu a jeho výstupech

2015: Studijní cesta do Norska - adaptace na změnu klimatu

Studijní cesta do Norska se uskutečnila v termínu 13. 6. – 20. 6. 2015. Jejím smyslem bylo sdílet konkrétní příklady a informace o přístupu norských měst k adaptačním a mitigačním opatřením na změnu klimatu. Studijní cesty se zúčastnili zástupci sedmi měst (Kopřivnice, Krnov, Hlučín, Roztoky, Vrchlabí, Nový Bor a Hrádek nad Nisou) se zájmem o danou problematiku a dva zástupci organizátora – CI2, o. p. s. Projekt byl realizován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP Fondů. 

Základní informace o studijní cestě.

2015−2016: UrbanAdapt – Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím

Cílem navrhovaného projektu bylo spustit a rozvíjet proces přípravy adaptační strategie měst a navržení a vyhodnocení vhodných adaptačních opatření ve vybraných pilotních urbánních oblastech velkých měst (Praha, Brno, Plzeň) v České republice za podpory ekosystémově založených přístupů. Dílčími cíli projektu bylo provést posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu na lokální urbánní úrovni, ve spolupráci se zainteresovanými subjekty identifikovat relevantní adaptační opatření, 
kvantifikovat náklady a přínosy preferovaných adaptačních opatření, připravit a formulovat adaptační strategie měst v návaznosti na „Strategii přizpůsobení změně klimatu v podmínkách ČR“ a zahájit implementační proces adaptační strategie a s ní spojených opatření.

CI2, o. p. s. je partnerem projektu. Hlavní nositel projektu je Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Všechny informace o projektu naleznete na stránkách http://www.urbanadapt.cz