ODOLNÁ SÍDLIŠTĚ PRO BUDOUCNOST: ADAPTACE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ STRATEGICKY I V PRAXI

Zveme vás na konferenci, která představí souhrnné výsledky dlouhodobého projektu LIFE DELIVER, jehož je CI2 partnerem. Na konferenci bude představen nový přístup k budování klimaticky odolných měst a také nástroj KLIMASKEN pro komplexní hodnocení adaptace a příspěvku měst ke klimatické změně. Konference se koná 26. října 2023 v Bratislavě-Karlově Vsi.

Po pěti letech realizace projektu DELIVER, který byl zahájen v roce 2018, nastal čas zrekapitulovat realizované aktivity a plány na dosažení udržitelnosti výsledků. Na tato témata se zaměří závěrečná konference projektu Odolná sídla pro budoucnost - nový přístup k budování měst odolných vůči změně klimatu. 

Srdečně zveme všechny zástupce obcí a měst, státní správy, akademické i odborné veřejnosti, kterým je téma budování klimaticky odolných měst blízké.

Konferenci pořádá Městská část Bratislava-Karlova Ves v partnerství se Svazem měst a obcí Slovenska a partnery projektu DELIVER: Bratislavské regionální památkové sdružení, CI2, Institut pasivního domu a Karpatský rozvojový institut.

Místo konání: Vodárenské múzeum, Devínska cesta 5364, 841 04 Karlova Ves

Termín: 26. 10. 2023 9:00-15:00

Hlavní témata a klíčová slova: změna klimatu v zastavěném prostředí se zvláštním zaměřením na sídla, sídla a osídlení - zvyšování odolnosti vůči dopadům změny klimatu, snižování emisí CO2 v zastavěném prostředí, hloubková renovace budov, adaptace na změnu klimatu, hodnocení zranitelnosti, řešení založená na přírodě, podpora biodiverzity v zastavěném prostředí.