Příprava adaptační strategie pro Nový Bor

V letošním létě zažíváme nezvyklé vlny veder, padají teplotní rekordy a pobyt ve městech a uzavřených neklimatizovaných místnostech se stává velmi nepříjemný. Naopak poslední zima byla nezvykle mírná, teploty málokdy klesly pod bod mrazu a sněhu bylo minimum. Jde o náhodné výkyvy počasí či dlouhodobější trend změny klimatu? Jak ukazují vědecké studie, například práce expertů z Univerzity Karlovy v Praze, klima se v České republice opravdu otepluje a tento trend bude pokračovat v příštích 50 letech. Sněhu v zimě v severních částech republiky bude pomálu a naroste počet tropických dnů i nocí.

Co s tím může dělat město jako Nový Bor? Snižování emisí skleníkových plynů, které změnu klimatu způsobují, je především záležitostí vlád a příslušných závazků a zákonů. Město přesto může například zateplit školy či podporovat veřejnou dopravu a elektromobilitu. To je velmi důležité ke zmírnění rozsahu změny klimatu. Vzhledem k setrvačnosti klimatického systému se však Země oteplí tak jako tak. Proto se stále častěji hovoří o tzv. adaptacích na změnu klimatu, jinak řečeno přizpůsobení se aktuálním a očekávaným změnám klimatu. Protože projevy změny klimatu (jako jsou přívalové deště či dlouhodobé sucho) jsou do značné míry lokální, je nejvhodnější úrovní, kde přijímat adaptační opatření, úroveň měst.

Město Nový Bor je díky spolupráci s neziskovou organizací CI2, o. p. s. jedním z prvních měst v České republice, které připravuje Strategii přizpůsobení se změně klimatu. Ta městu pomůže lépe plánovat opatření, která zmírní zranitelnost měst vůči změně klimatu. O co jde? Příkladem může být revitalizace náměstí tak, aby tam bylo více zelených a vodních ploch a více stínu. Tyto prvky (tzv. zelená a modrá infrastruktura města) pomohou občanům lépe snášet stále častější letní vedra. Dalším příkladem může být zastínění budov vegetací (ať už na fasádách či na střechách) či budování zasakovacích jímek a retenčních nádrží za účelem efektivnějšího hospodaření s vodou a zdolání přívalových dešťů. Důležitá je také osvěta – řada lidí si změny klimatu není vědoma a nedokáže si představit, co pro jejich život bude znamenat.

Tato a řada dalších návrhů padla na plánovacím setkání, které se na Městském úřadě Nový Bor uskutečnilo 23. 7. 2015. Vedle zástupců města a CI2, o. p. s. se ho zúčastnily zástupkyně Krajského úřadu Libereckého kraje. Na setkání bude navazovat příprava Adaptační strategie pro město Nový Bor, která opatření v jednotlivých oblastech (např. hospodaření s vodou, veřejná zeleň, stavebně-technická opatření ap.) rozpracuje a zasadí do logického rámce. Strategie městu také usnadní získávání finančních prostředků na realizaci jednotlivých opatření. Základ strategie bude představen veřejnosti a zástupcům města na podzim tohoto roku. Je přínosné, že město je v tomto směru průkopníkem a bere výzvy spojené s měnícím se klimatem vážně.